Usługi rolne

Działalność

Polski Związek Pracodawców - Usługodawców Rolnych

jest organizacją społeczno-zawodową skupiającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług na rzecz gospodarki rolnej i przetwórstwa płodów rolnych, będących jednocześnie pracodawcami - zarówno osobami fizycznymi, osobami fizycznymi działającymi w formie spółek cywilnych, jak też osobami prawnymi, reprezentowanymi w sposób określony w statucie.

CELE DZIAŁANIA ZWIĄZKU I ŚRODKI ICH REALIZACJI

Celem Związku jest:

 • ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków,
 • podejmowanie wspólnych działań w zakresie strategii rynkowej, w szczególności ochrony przed nierzetelnymi usługobiorcami oraz nieuczciwą konkurencją w branży usług rolnych,
 • pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na działalność statutową Związku oraz upowszechnianie informacji na temat możliwości korzystania z tych środków przez członków Związku,
 • prowadzenie wszelkich działań zmierzających do unowocześnienia działalności gospodarczej członków Związku,
 • pomoc organizacyjna, specjalistyczna i prawna członkom Związku,
 • propagowanie zasad etyki zawodowej pracodawców, dobrych obyczajów gospodarczych oraz upowszechniania przykładów pozytywnych postaw,
 • integracja środowiska pracodawców będących usługodawcami rolnymi,
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami pomocowymi oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców-usługodawców rolnych za granicą,
 • dążenie do:
  a) poprawy i stabilizacji warunków rozwoju polskiego rolnictwa i jego otoczenia gospodarczego,

  b) stabilizacji polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec gospodarki rolnej, zgodnie z interesem przedsiębiorców działających w sferze rolnictwa,

  c) kształtowania kierunku przekształceń własnościowych i prawno-organizacyjnych oraz zasad obrotu gospodarczego korzystnych dla polskiego rolnictwa i jego otoczenia, doskonalenie kadr pracodawców pod kątem wymagań nowoczesnej gospodarki rynkowej i unifikacji z gospodarkami innych krajów Unii Europejskiej,
 • tworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego i promowanie idei partnerstwa,
 • działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

Cele powyższe Związek zamierza osiągać poprzez:

 1. organizowanie wymiany doświadczeń gospodarczych pomiędzy członkami Związku,
 2. oddziaływanie na tworzenie polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec rolnictwa poprzez formułowanie wniosków, propozycji i uwag dotyczących procesów stanowienia i stosowania prawa oraz zasad obrotu gospodarczego przez organy władzy i administracji publicznej oraz działające w parlamencie i organach samorządowych ugrupowania polityczne,
 3. pozyskiwanie i udostępnianie członkom Związku bezpośrednich, bieżących informacji gospodarczych i prawno-organizacyjnych istotnych dla działalności członków Związku,
 4. organizowanie i prowadzenie dla członków Związku doradztwa, szkoleń, pomocy technicznej i organizacyjno-prawnej oraz badań i prognozowania rynku,
 5. współpracę z innymi organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz z przedsiębiorcami, zwłaszcza związanymi z gospodarką rolną i jej otoczeniem,
 6. prowadzenie i organizowanie działalności wydawniczej potrzebnej dla członków Związku,
 7. prowadzenie kampanii informacyjnych dla członków Związku,
 8. upowszechnianie wiedzy na temat Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy unijnych.