Usługi rolne

Historia

Założenie Związku:

W dniu 25 października 2004 roku na mocy uchwały zgromadzenia założycielskiego podjęto decyzję o założeniu związku pracodawców, który otrzymał brzmienie – Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych z siedzibą w Myślęcinku przy ulicy Bażanciej 1 w Osielsku. Założyciele Związku to 13 firm reprezentowanych przez właścicieli, przedstawicieli zarządu lub pełnomocników tych przedsiębiorstw.  Wpis do KRS otrzymano – 17 listopada 2004 roku.

Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych jest organizacją społeczno-zawodową skupiającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług na rzecz gospodarki rolnej i przetwórstwa płodów rolnych, będących jednocześnie pracodawcami - zarówno osobami fizycznymi, osobami fizycznymi działającymi w formie spółek cywilnych, jak też osobami prawnymi, reprezentowanymi w sposób określony w statucie.

Od 15 kwietnia 2005 roku PZPUR – jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Organizacji Usługodawców Rolnych CEETTAR z siedzibą  w Brukseli. Przedstawiciele PZPUR biorą aktywny udział w spotkaniach europejskiej organizacji CEETTAR i angażują się w sprawy unijne z zakresu rolnictwa.

 

CELE DZIAŁANIA ZWIĄZKU I ŚRODKI ICH REALIZACJI

Celem Związku jest

 • ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków,
 • podejmowanie wspólnych działań w zakresie strategii rynkowej, w szczególności ochrony przed nierzetelną konkurencją w branży usług rolnych,
 • pozyskiwanie środków z UE na działalność statutową Związku,
 • upowszechnianie informacji na temat możliwości korzystania ze środków UE,
 • pomoc organizacyjna, specjalistyczna i prawna członkom Związku,
 • propagowanie zasad etyki zawodowej pracodawców, dobrych obyczajów gospodarczych,
 • integracja środowiska pracodawców będących usługodawcami rolnymi,
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami pomocowymi oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców-usługodawców rolnych za granicą,
 • dążenie do: poprawy i stabilizacji warunków rozwoju polskiego rolnictwa i jego otoczenia gospodarczego, stabilizacja polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec gospodarki rolnej, zgodnie z interesem przedsiębiorców rolnych, kształtowanie kierunku przekształceń własnościowych i prawno-organizacyjnych, zasad obrotu gospodarczego dla polskiego rolnictwa i jego otoczenia, doskonalenie kadr pracodawców pod kątem wymagań gospodarki rynkowej i unifikacji z gospodarkami innych krajów UE,
 • tworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego i promowanie idei partnerstwa,
 • działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Cele powyższe Związek zamierza osiągnąć poprzez:

 • organizowanie wymiany doświadczeń gospodarczych pomiędzy członkami Związku,
 • oddziaływanie na tworzenie polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec rolnictwa poprzez formułowanie wniosków, propozycji i uwag dotyczących procesów stanowienie i stosowania prawa oraz zasad obrotu gospodarczego przez organy władzy, administracji publicznej i samorządowe ugrupowania polityczne,
 • pozyskiwanie i udostępnianie członkom Związku bezpośrednich, bieżących informacji gospodarczych i prawno-organizacyjnych istotnych dla działalności Związku,
 • organizowanie i prowadzenie dla członków Związku doradztwa, szkoleń, pomocy technicznej i organizacyjno-prawnej oraz badań i prognozowania rynku,
 • współpracę z innymi organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz z przedsiębiorcami, zwłaszcza związanymi gospodarką rolną i jej otoczeniem,
 • prowadzenie i organizowanie działalności wydawniczej potrzebnej dla  członków Związku,
 • prowadzenie kampanii informacyjnych dla członków Związku,
 • upowszechnianie wiedzy na temat Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy unijnych.

 

Zakres świadczonych usług przez PZPUR

PRACE POLOWE -    siewy siewnikami punktowymi i zbożowymi

ZBIORU ZBÓŻ -   zbiór kombajnem zbożowym, suszenie ziarna, zwijanie słomy prasą rolującą, zbiór słomy prasą wielkogabarytową

PRACE ZAŁADUNKOWE  -  ciągnik z 1 przyczepą do 16 ton

ZBIÓR ZIELONEK I KUKURYDZY   zbiór zielonek i kukurydzy sieczkarniami samojezdnymi, koszenie kosiarką, zbiór sianokiszonki przyczepą samozbierającą, zwijanie bel sianokiszonki, foliowanie bel sianokiszonki, kiszenie w rękawie

ZBIÓR OKOPOWYCH - zbiór buraków kombajnem samojezdnym

INNE PRACE  - oprysk opryskiwaczem samojezdnym, rozsiew wapna, rozrzut obornika, pomoc prawna, organizacyjna i specjalistyczna w zakresie rolnictwa