Cele
Pokaż menu

Cele Związku:

 • ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków,
 • podejmowanie wspólnych działań w zakresie strategii rynkowej, w szczególności ochrony przed nierzetelnymi usługobiorcami oraz nieuczciwą konkurencją w branży usług rolnych,
 • pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na działalność statutową Związku oraz upowszechnianie informacji na temat możliwości korzystania z tych środków przez członków Związku,
 • prowadzenie wszelkich działań zmierzających do unowocześnienia działalności gospodarczej członków Związku,
 • pomoc organizacyjna, specjalistyczna i prawna członkom Związku,
 • propagowanie zasad etyki zawodowej pracodawców, dobrych obyczajów gospodarczych oraz upowszechniania przykładów pozytywnych postaw,
 • integracja środowiska pracodawców będących usługodawcami rolnymi,
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami pomocowymi oraz organizacjami zrzeszającymi
 • pracodawców-usługodawców rolnych za granicą,
 • dążenie do:
  • poprawy i stabilizacji warunków rozwoju polskiego rolnictwa i jego otoczenia gospodarczego,
  • stabilizacji polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec gospodarki rolnej, zgodnie z interesem przedsiębiorców działających w sferze rolnictwa,
  • kształtowania kierunku przekształceń własnościowych i prawno-organizacyjnych oraz zasad obrotu gospodarczego korzystnych dla polskiego rolnictwa i jego otoczenia,
 • doskonalenie kadr pracodawców pod kątem wymagań nowoczesnej gospodarki rynkowej i unifikacji z gospodarkami innych krajów Unii Europejskiej,
 • tworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego i promowanie idei partnerstwa,
 • działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 • 13/ działania zmierzające do transferu nowych technologii i innowacji ze świata nauki do biznesu,
 • 14/ współpraca z instytucjami otoczenia biznesu (IOB) oraz innymi organizacjami działającymi w sektorze agrobiznesu i promujących m.in. przedsiębiorczość oraz innowacyjność,
 • 15/ transfer wiedzy na temat Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji i Krajowych Inteligentnych Specjalizacji,
 • 16/ nawiązywanie współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie tworzenia sieci partnerstw, konsorcjów, klastrów w celu promocji i wdrażania innowacji,
 • 17/ prowadzenie profesjonalnego doradztwa dla członków oraz otoczenia zewnętrznego w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej,
 • 18/ prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw i pracodawców,
 • 19/ aktywny udział w konsultowaniu dokumentów programowych i strategicznych z punktu widzenia rozwoju sektora, regionu i kraju,
 • 20/ tworzenie struktur regionalnych, biur lub oddziałów w celu zwiększania zakresu swojego działania,
 • 21/ udział w konsultowaniu programów edukacyjnych i dostosowaniu młodych kadr do potrzeb rynku pracy,
 • 22/ promocja usług rolniczych oraz producentów rolnych i przetwórców rolno-spożywczych,
 • 23/ realizacja projektów krajowych, międzynarodowych m.in. z udziałem partnerów w celu promowania rozwiązań i innowacji sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu.