Regulamin

Regulamin serwisu internetowego uslugirolne.pl należącego Polskiego Związku Pracodawców-Usługodawców Rolnych, zwanym dalej PZPUR

 

§ 1.

WSTĘP

 1. Wydawcą i właścicielem serwisu internetowego, którego dotyczy niniejszy Regulamin jest Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych z siedzibą w Myślęcinku, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222890, NIP 5542624946, REGON: 340010676, email: pzpur@apra.pl.

 2. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu, prawa oraz obowiązki jego Użytkowników, warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczenia usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego Użytkowników korzystających z serwisu uslugirolne.pl.

 3. PZPUR udostępnia Serwis bezpłatnie Użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w Regulaminie. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 4. PZPUR zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych w Serwisie.

 

§ 2.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

PZPUR  – oznacza Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych z siedzibą w Myślęcinku, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222890, NIP 5542624946, REGON: 340010676

Serwis - serwis internetowy uslugirolne.pl, prowadzony przez PZPUR, dostępny pod domeną przedsiebiorcarolny.pl oraz pod jej subdomenami

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z serwisu internetowego uslugirolne.pl.

Przeglądarka internetowa – program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także do odtwarzania plików multimedialnych, często przy użyciu dodatkowych rozszerzeń zwanych wtyczkami.

Administrator danych osobowych - oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą (samodzielnie) o celach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

 

§ 3.

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie serwisu uslugirolne.pl jest PZPUR

 2. Dane osobowe Użytkowników serwisu wykorzystane są wyłącznie w sposób zgodny z zakresem udzielonego nam przez Użytkownika zezwolenia. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności i plików cookies”.

 3. Stosowane przez nas procedury gwarantują maksymalne bezpieczeństwo przechowywanych informacji. Powierzone nam dane są przechowywane z zachowaniem środków spełniających wymogi obowiązującego prawa.

 4. PZPUR nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.

 

§ 4.

TREŚCI

 1. Użytkownicy serwisu przedsiebiorcarolny.pl mogą samodzielnie zamieszczać treść w komentarzach pod materiałami zamieszczanymi przez redakcję serwisu. PZPUR, jako podmiot dostarczający jedynie platformy technicznej w ramach serwisu uslugirolne.pl pod postacią wtyczek umożliwiających Użytkownikom umieszczanie w komentarzach dowolnych treści skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców sieci, nie odpowiada za zgodność tych treści z obowiązującymi przepisami prawa, ich prawdziwość, rzetelność, skuteczność, nie ingeruje m.in. w przebieg dyskusji, nie odpowiada również za regulamin i politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron internetowych, których linki zostały umieszczone przez Użytkowników w serwisie internetowym przedsiebiorcarolny.pl, ani za treść informacji tam zawartych. Użytkownicy zamieszczający treści w serwisie, w tym linki do stron internetowych osób trzecich rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność i są wyłącznie odpowiedzialni za roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw.

 2. Zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywającym do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, naruszające prawa do prywatności. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie treści zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz naruszające zasady etykiety lub niezgodnych z tematyką serwisu uslugirolne.pl

 3. Zabronione jest publikowanie na stronach serwisu uslugirolne.pl wszelkich treści zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.

 4. Na stronach serwisu uslugirolne.pl prezentowane są materiały zawierające treści informacyjne oraz reklamowe.

 5. PZPUR ma prawo zamieszczania na stronach serwisu uslugirolne.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów własnych oraz podmiotów współpracujących.

 

§ 5.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik serwisu uslugirolne.pl ma prawo do:

 1. swobodnego przeglądania serwisu, w tym przeglądania treści zamieszczonych przez innych Użytkowników, przy czym w niektórych wypadkach, przeglądanie możliwe jest po uprzedniej rejestracji,

 2. zamieszczania w serwisie własnych treści za zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

 3. dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

§ 6.

KONTAKT

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące  regulaminu, funkcjonowania lub warunków korzystania z serwisu uslugirolne.pl prosimy przesyłać na adres e-mail: pzpur@apra.pl.

 

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2022 roku.

 2. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

 3. PZPUR zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach serwisu uslugirolne.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.

 4. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu uslugirolne.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z serwisu uslugirolne.pl

 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

 6. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przed Sądem Powszechnym właściwym dla siedziby PZPUR.

 7. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w serwisie uslugirolne.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

 8. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.