Statut
Pokaż menu

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Polski Związek Pracodawców - Usługodawców Rolnych jest organizacją społeczno-zawodową skupiającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług na rzecz gospodarki rolnej i przetwórstwa płodów rolnych, będących jednocześnie pracodawcami - zarówno osobami fizycznymi, osobami fizycznymi działającymi w formie spółek cywilnych, jak też osobami prawnymi, reprezentowanymi w sposób określony w Statucie.

 

§ 2

Związek działa na podstawie przepisów ustawy o organizacjach pracodawców.

 

§ 3

Związek działa wyłącznie w interesie i na rzecz swych członków, ich środowisk oraz rozwiązywania problemów polskiego rolnictwa i jego otoczenia.

 

§ 4

Siedzibą Związku jest miejscowość Myślęcinek.

 

§ 4.1

Terenem działania Związku jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

 

§ 6

Związek w granicach swej działalności określonej w Statucie może współdziałać  z innymi organizacjami społecznymi i politycznymi oraz przystępować do federacji, konfederacji pracodawców, a także innych organizacji działających na rzecz reprezentowanych środowisk.

 

§ 7

Związek opiera swą działalność na społecznej pracy zrzeszonych członków. Dla realizacji swych celów Związek może zatrudniać pracowników.


Rozdział II

 

CELE DZIAŁANIA ZWIĄZKU I ŚRODKI ICH REALIZACJI

 

§  8

Celem Związku jest:

 1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków,
 2. Podejmowanie wspólnych działań w zakresie strategii rynkowej, w szczególności ochrony przed nierzetelnymi usługobiorcami oraz nieuczciwą konkurencją  w branży usług rolnych,
 3. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na działalność statutową Związku oraz upowszechnianie informacji na temat możliwości korzystania z tych środków przez członków Związku,
 4. Prowadzenie wszelkich działań zmierzających do unowocześnienia działalności gospodarczej członków Związku,
 5. Pomoc organizacyjna, specjalistyczna i prawna członkom Związku,
 6. Propagowanie zasad etyki zawodowej pracodawców, dobrych obyczajów gospodarczych oraz upowszechniania przykładów pozytywnych postaw,
 7. Integracja środowiska pracodawców będących usługodawcami rolnymi,
 8. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami pomocowymi oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców-usługodawców rolnych za granicą,
 9. Dążenie do:

a)  poprawy i stabilizacji warunków rozwoju polskiego rolnictwa i jego otoczenia gospodarczego,

b) stabilizacji polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec gospodarki rolnej, zgodnie z interesem przedsiębiorców działających w sferze rolnictwa,

c) kształtowania kierunku przekształceń własnościowych i prawno-organizacyjnych oraz zasad obrotu gospodarczego korzystnych dla polskiego rolnictwa i jego otoczenia, doskonalenie kadr pracodawców pod kątem wymagań nowoczesnej gospodarki rynkowej i unifikacji z gospodarkami innych krajów Unii Europejskiej,

 1.  Tworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego i promowanie idei  partnerstwa,
  1.  Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

§  9

 Cele powyższe Związek zamierza osiągać poprzez:

 1. Organizowanie wymiany doświadczeń gospodarczych pomiędzy członkami Związku,
 2. Oddziaływanie na tworzenie polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec rolnictwa poprzez formułowanie wniosków, propozycji i uwag dotyczących procesów stanowienia  i stosowania prawa oraz zasad obrotu gospodarczego przez organy władzy i administracji publicznej oraz działające w parlamencie i organach samorządowych ugrupowania polityczne,
 3. Pozyskiwanie i udostępnianie członkom Związku bezpośrednich, bieżących informacji gospodarczych i prawno-organizacyjnych istotnych dla działalności członków Związku,
 4. Organizowanie i prowadzenie dla członków Związku doradztwa, szkoleń, pomocy technicznej  i organizacyjno-prawnej oraz badań i prognozowania rynku,
 5. Współpracę z innymi organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz z przedsiębiorcami, zwłaszcza związanymi z gospodarką rolną i jej otoczeniem,
 6. Prowadzenie i organizowanie działalności wydawniczej potrzebnej dla członków Związku,
 7. Prowadzenie kampanii informacyjnych dla członków Związku,
 8. Upowszechnianie wiedzy na temat Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy unijnych.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH OBOWIĄZKI I PRAWA

§ 10

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających.

 

§ 11. 1

Członkiem zwyczajnym Związku może być każdy przedsiębiorca będący pracodawcą i świadczący wszelkiego rodzaju usługi na rzecz rolnictwa, w szczególności przy użyciu maszyn rolniczych.

 

§ 11.2

Członkowie zwyczajni Związku mogą działać przez pełnomocników legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym przez członka Związku.

 

§ 12

Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna, która zdeklaruje udzielanie regularnej pomocy w dowolnej formie na rzecz Związku.

 

§ 13

Członkowie Związku maja prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Związku, z wyłączeniem członków wspierających,
 2. Uczestnictwa w pracach Związku,
 3. Korzystania z pomocy i doradztwa Związku,
 4. Zgłaszania do organów Związku wniosków w sprawach dotyczących działalności Związku.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni Związku są obowiązani:

 1. Stosować się do postanowień Statutu i uchwał organów Związku,
 2. Realizować cele i zadania Związku,
 3. Prowadzić działalność gospodarczą w sposób rzetelny i etyczny,
 4. Brać czynny udział w pracach Związku i jego organów,
 5. Terminowo i we właściwej wysokości opłacać składki członkowskie.

 

§ 15. 1

Prawa członkowskie w pełnym zakresie posiadają członkowie zwyczajni Związku, wywiązujący  się z obowiązków określonych w paragrafie poprzedzającym.

 

§  15.2

Powstanie zaległości w opłacaniu składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy wyłącza korzystanie z biernego prawa wyborczego, natomiast zaległość roczna wyklucza wszelkie formy aktywnego udziału w Walnym Zgromadzeniu, tj. prawo wyborcze bierne i czynne oraz prawo głosowania.

 

§ 16

Wnioski o przyjęcie w poczet członków Związku składa się do Zarządu Związku, który podejmuje decyzję w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu. Od decyzji Związku zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Związku.

 

§ 17

Zarząd Związku może zawiesić członka Związku w jego prawach gdy:

 1. Trwale nie bierze udziału w pracach Związku,
 2. Nie opłaca składek członkowskich dłużej niż 6 miesięcy,
 3. Działa na szkodę Związku,
 4. Ogłoszono upadłość członka Związku.

 

§ 18.1

Walne Zgromadzenie Członków Związku może wykluczyć członka Związku, jeżeli po zawieszeniu  w prawach członkowskich z powodów określonych w § 17 pkt 1,2 i 3 nie ustały powody zawieszenia.

 

§ 18.2

Walne Zgromadzenia wyklucza z grona członków Związku osobę prawomocnie skazaną za przestępstwo gospodarcze lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe.

 

§ 19

Członkostwo w Związku wygasa w razie zaprzestania wykonywania przez członka Związku działalności  w zakresie usług dla rolnictwa.

 

§  20

Członkostwo w Związku wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej będącej członkiem Związku, ukończenia postępowania likwidacyjnego lub postępowania upadłościowego członka Związku, oraz w razie wypowiedzenia członkostwa przez członka Związku.

 

Rozdział IV

 

ORGANY ZWIĄZKU

§ 21

Organami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Związku, zwane dalej „Zgromadzeniem”.
 2. Zarząd Związku,
 3. Komisja Rewizyjna Związku.

 

Walne Zgromadzenie

§ 22

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Członków, zwoływane przez Zarząd w każdym roku kalendarzowym w terminie nie wcześniejszym niż 2 miesiące przed i nie późniejszym niż 3 miesiące po upływie roku od daty ostatniego Walnego Zgromadzenia.

 

§ 23

W Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni Związku korzystający w pełni z praw członkowskich, a także z głosem doradczym członkowie wspierający Związku oraz zaproszeni goście.

 

§ 24

Zgromadzenie jest władne podejmować prawomocne uchwały oraz dokonywać wyboru organów Związku, jeżeli w jego obradach bierze udział co najmniej 50% członków zwyczajnych korzystających w pełni z praw członkowskich, zgodnie z § 15 Statutu.

 

§ 25. 1

Zarząd wyznaczając termin Zgromadzenia, może postanowić o wyznaczeniu terminu ponownego, na wypadek, gdyby w pierwszym terminie Zgromadzenie nie doszło do skutku z uwagi na brak wymaganego w myśl paragrafu poprzedzającego quorum.

 

§ 25.2

Drugi termin może być wyznaczony najwcześniej na 1 godzinę po pierwszym terminie.

 

§ 25.3

Zgromadzenie, które dochodzi do skutku w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 26

Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów jego uczestników.

 

§ 27

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium władzom Związku wymaga ponad 50% głosów członków zwyczajnych uczestniczących w Zgromadzeniu.

 

§ 28.1

Uchwały Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym za wyjątkiem:

 1. Uchwał w sprawach personalnych przekazanych po decyzji Zgromadzenia przez przepisy Statutu lub wolą uczestników Zgromadzenia,
 2. Innych uchwał, jeżeli Zgromadzenie większością co najmniej 50% uczestniczących w nim członków zwyczajnych postanowiło przeprowadzić głosowanie tajne.

 

§ 28.2

Wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego może zgłosić przewodniczący obrad lub grupa co najmniej 5 uczestników Zgromadzenia.

 

§ 28.3

Za zgodą wszystkich członków zwyczajnych uczestniczących w Zgromadzeniu uchwały w sprawach personalnych mogą być podejmowane w głosowaniu jawnym.

 

§ 29

O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków Związku listami poleconymi tak, aby informacja o terminie Zgromadzenia dotarła do członków Związku najpóźniej  21 dni przed terminem Zgromadzenia, przedkładając jednocześnie sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu.

 

§ 30

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalenie Statutu i jego zmian,
 2. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z jego działalności,
 3. Ocena działalności Związku oraz jego organów, a także udzielenie tym organom absolutorium,
 4. Uchwalenie wysokości i sposobu wnoszenia składek członkowskich przez członków Związku,
 5. Uchwalenie preliminarza wpływów i wydatków Związku na okres każdego roku oraz wskazówek co do sposobu jego realizacji przez Związek,
 6. Uchwalenie liczebności organów Związku,
 7. Wybór Prezesa Związku, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu oraz wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. Odwołanie Prezesa pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka ze Związku,
 11.  Podejmowanie innych uchwał dotyczących Związku i jego działalności, w tym  w szczególności dotyczących współpracy oraz przystępowania do innych organizacji, określonych w § 6 Statutu.

 

§ 31

W razie nie uchwalenia przez Walne Zgromadzenie absolutorium dla władz Związku lub ich poszczególnych członków, wybory całych organów lub poszczególnych członków przeprowadza się na tym samym Walnym Zgromadzeniu, niezależnie od biegu terminu ustalonego w § 36.

 

§ 32

Obrady Zgromadzenia odbywają się w oparciu o „Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Związku”.

 

§ 33

Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych korzystających w pełni z praw członkowskich.

 

§ 34.1

W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd nie jest obowiązany przedkładać sprawozdania ze swojej działalności, chyba, że żądanie jego przedstawienia obejmował wniosek o zwołanie Zgromadzenia, lub jednym z zadań tego Zgromadzenia mają być wybory nowego Zarządu.

 

§ 34.2

W planowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza wyłącznie sprawy zgłoszone we wniosku o jego zwołanie.

 

§ 34.3

Zgromadzenie może poszerzyć tak określony porządek obrad o dalsze punkty.

 

Zarząd i Komisja Rewizyjna

§ 35

Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się na Walnym Zgromadzeniu według zasad określonych w „Regulaminie wyboru członków Związku”.

 

§ 36

Pierwsza kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku trwa 2 lata, następne kadencje trwają 4 lata.

 

§ 37.1

Prezes Związku, Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

 

§ 37.2

Postanowienie powyższe nie narusza treści § 28 pkt 3.

 

§ 38.1

Odwołanie w toku kadencji Prezesa Związku, członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może nastąpić na pisemny, uzasadniony wniosek Prezesa Związku, Komisji Rewizyjnej lub jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych Związku.

 

§ 38.2

Odwołania dokonuje się uchwałą Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 50% członków zwyczajnych Związku korzystających w pełni z praw członkowskich.

 

Zarząd

§ 39.1

Prezes Związku i Zarząd są organem wykonawczym Związku.

 

§ 39.2

Liczebność Zarządu w składzie od 3 do 7 osób ustala uchwałą Walne Zgromadzenie przeprowadzając wybory.

 

§ 39.3

Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesów.

 

§ 40

Prezesem Zarządu jest Prezes Związku, wybrany przez Zgromadzenie przed wyborami pozostałych członków Zarządu łącznie.

 

§ 41.1

Prezes Zarządu kieruje pracami tego organu oraz bieżącą działalnością całego Związku.

 

 § 41.2

Oświadczenia woli w imieniu Związku składa Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności dwóch wiceprezesów Zarządu łącznie.

 

§ 41.3

Postanowienia te nie naruszają treści § 61 Statutu.

 

§ 42

Zasady kooptacji członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na wakujące w toku kadencji mandaty określa „Regulamin wyboru organów Związku”.

 

§ 43

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nierzadkiej jednak niż raz na dwa miesiące.

 

§ 44

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes w dowolny sposób, zapewniający jednak otrzymanie przez wszystkie zawiadamiane osoby informacji o terminie posiedzenia nie później niż 14 dni przed tym terminem.

 

§ 45

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos prowadzącego obrady.

 

§ 46

Zarząd realizuje podstawowe cele i zadania Związku, określone w Statucie i w uchwałach Walnych Zgromadzeń Członków Związku oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.

 

§ 47

Zarząd realizuje preliminarz wpływów i wydatków Związku, a także zarządza funduszami i majątkiem Związku, z zastrzeżeniem postanowień § 61.

 

§ 48

Zarząd decyduje we wszystkich sprawach dotyczących Związku i jego działalności, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Komisji Rewizyjnej.

 

§ 49

Zarząd utrzymuje bezpośredni, bieżący kontakt z członkami Związku, zbierając ich wnioski, uwagi i opinie oraz przekazując informacje o pracach Związku.

 

§ 50.1

Zarząd, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może powołać Biuro Związku oraz zatrudniać pracowników.

 

§ 50.2

Zarząd określa zasady działania Biura oraz wynagrodzenie jego pracowników w ramach preliminarza wpływów i wydatków.

 

§ 50.3

Prezes Zarządu jest wobec pracowników Biura kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

 

Komisja Rewizyjna

§ 51.1

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

 

§ 51.2

Liczebność Komisji Rewizyjnej w składzie od 3 do 7 osób ustala uchwałą Walnego Zgromadzenia przeprowadzając wybory.

 

§ 52

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz uchwala regulamin pracy.

 

§ 53

Komisja Rewizyjna bada sprawozdania Zarządu z wykonania preliminarza wpływów i wydatków, gospodarowania majątkiem Związku oraz z wykonania bieżących zadań organizacyjnych.

 

54

W celu wykonania swoich zadań Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu oraz Biura Związku wglądu we wszystkie dokumenty związane z działalnością  Związku oraz przeprowadzać rozmowy z członkami Zarządu i pracownikami Biura dla uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień.

 

§ 55

Sprawozdania wskazane w § 53 Statutu, Zarząd jest obowiązany przedłużyć Komisji Rewizyjnej najpóźniej w terminie ustalonym w § 29 Statutu.

 

 

§ 56

Wyniki z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków Związku wraz z własnymi wnioskami i opiniami.

 

§ 57

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.

 

§ 58.1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien brać udział w pracach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 58.2

Prezes Zarządu obowiązany jest zawiadamiać Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołanych posiedzeniach Zarządu w trybie właściwym dla powiadamiania członków Zarządu.

 

§ 59

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Związku ani pracownikami Biura Związku.

 

Rozdział V

 

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 60

Majątek Związku powstaje z:

 1. Składek członkowskich,
 2. Darowizn, spadków i zapisów,
 3. Dochodów z majątku Związku.

 

§ 61

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Związku składają:

 1. W sprawach bieżącego Zarządu-Prezes Związku jednoosobowo lub dwóch Wiceprezesów łącznie,
 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłego Zarządu, w szczególności w sprawach nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości – Prezes i dwóch członków Zarządu łącznie, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

Rozdział VI

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

 

§ 62.1

Rozwiązanie Związku oraz zmiana jego statutu może nastąpić na drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Związku, podjętej większością nie, mniejszą niż trzy czwarte głosów wszystkich członków zwyczajnych Związku.

 

§ 62.2

Warunkiem rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie sprawy rozwiązania Związku jest umieszczenie jej w planie obrad zawartym w powiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia, rozsyłanym zgodnie  z postanowieniami § 29 Statutu.

 

§ 62.3

Wniosek o rozwiązanie Związku lub zmianę Statutu może zgłosić Zarząd lub Komisja Rewizyjna w pełnym składzie albo jedna trzecia członków zwyczajnych Związku.

 

§ 63

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Związku oraz powołuje likwidatorów Związku.

 

 

Statut uchwalony został na Zgromadzeniu Założycielskim dnia 1 czerwca 2004 roku.